Saddam Emiruddin Gaffar

Forward PSS SLEMAN
9

Data Pemain

Jepara, 24 September 2001TB: 186 cm/BB: 75 kg